Praktijk Bovenal

Praktijk reglement Praktijk Bovenal

In dit praktijk reglement wordt zoveel als mogelijk beschreven hoe de procedures verlopen bij Praktijk Bovenal. Het doel hiervan is om u inzicht te geven in mijn werkwijze en om misverstanden te voorkomen.

Voor een optimale dienstverlening aan u als mijn cliënt en om aan de wet en mijn overeenkomsten met derden te voldoen, voer ik als Praktijk Bovenal mijn dienstverlening uit op basis van dit praktijkreglement. 

Bij aanvang van mijn dienstverlening aan u verwijs ik u naar dit reglement. Na aanvang van mijn dienstverlening aan u beschouw ik u hiermee akkoord. Ook blijf ik u dan naar dit reglement verwijzen. De meest actuele versie van dit reglement is van toepassing op mijn gehele praktijkvoering en al mijn cliënten. Het is gepubliceerd op het memobord in de wachtruimte en op mijn website en kan op verzoek kosteloos worden verstrekt. Neem even de tijd om het te lezen en natuurlijk kunt u mij daarna altijd uw vraag stellen.

De Praktijk

Praktijk Bovenal is een eenmanspraktijk, gevestigd aan de Rivierenhof 2 te Groningen, 9725 HA Telefoonnummer 0648310473. mail: info@praktijkbovenal. Website: www.praktijkbovenal.nl. KVK: 69458812. Praktijkeigenaresse is Heleen Boven. 

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden

Ik ontvang u met plezier op mijn praktijk. Tijdens dit bezoek gedraag ik mij volgens de algemeen geldende fatsoensnormen en waarden en vraag u dit ook te doen. Tijdens uw bezoek en mijn diensten bent u zelf verantwoordelijk voor uw bezittingen.

Ik ben niet aansprakelijk voor het verlies of beschadiging van uw eigendommen, of enig ongeval of letsel, van welke aard dan ook, in en rond mijn praktijk. 

Ik ben verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. Mijn aansprakelijkheid is ten alle tijden beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert. Denkt u dat ik aansprakelijk ben? Laat mij dit dan weten. Alle vorderingen vervallen binnen een jaar nadat de schade is ontstaan. Daarvoor moet ik in kennis gesteld worden van de vordering middels een brief of email.

Diensten

Een overzicht van de aangeboden diensten en de tarieven is gepubliceerd op de website en op het memobord in de wachtruimte. Bij aanmelding voor de diensten bepalen we samen welke dienst er voor u wordt ingepland. Waar nodig zal ik u inlichten wat de diensten inhouden, zodat u wel overwogen een beslissing kunt maken, alvorens u een dienst laat inplannen. 

Bij voorbehouden handelingen zal ik u vragen om voorafgaand om een schriftelijke verklaring van toestemming te tekenen. 

Heeft u bezwaar tegen bepaalde behandeling? Geef dit dan onmiddellijk en voor aanvang van de behandeling aan. Bij twijfel adviseer ik u bij een bevoegde derde partij informatie in te winnen om uw geschiktheid voor de dienst te bepalen. Bij vragen kan ik u uiteraard te woord staan. 

Bij afwezigheid van mij kan na overleg worden besloten dat een bevoegde waarnemer de dienst overneemt. Dit zal van te voren met u worden besproken.

Afspraken en bereikbaarheid

Om een afspraak te maken kunt u via de mail, via de website of telefonisch contact opnemen. U kunt een overzicht krijgen van de afgenomen en/of geplande afspraken.  

Wilt een afspraak wijzigen, dan kan dat uiteraard. Doe dit 24 uur van te voren om te voorkomen dat ik onnodig tijd reserveer en u een factuur krijgt van een niet nagekomen afspraak. Deze niet nagekomen afspraak is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar. 

Ik streef ernaar om u binnen 24 uur te woord te staan en u binnen twee dagen in te plannen voor een afspraak. 

De eerste keer dient u uw verwijzing van de arts en uw legitimatiebewijs mee te nemen. Het is ook mogelijk om zonder verwijzing een afspraak te maken. Ik zal dan tijdens de eerste afspraak een korte screening uitvoeren, om te beoordelen of er een indicatie is voor verder onderzoek en/of behandeling. Een verslag van die screening wordt, na goedkeuring door u, naar de huisarts gestuurd.

Er is parkeergelegenheid rondom het pand. Op maandag tot en met zaterdag van 09.00 -18.00 uur en op donderdag nog extra van 18.00 tot 21.00 uur is het betaald parkeren volgens het reglement van de gemeente Groningen.

Betaling

U bent onder alle omstandigheden zelf verantwoordelijk voor de volledige betaling van de afgenomen dienst. De diensten vallen onder niet gecontracteerde fysiotherapie

Betaling geschied direct na de behandeling via de pin. U krijgt de factuur via de mail opgestuurd. Deze kunt u gebruiken, mocht u de factuur kunnen indienen bij derden, bijvoorbeeld bij uw zorgverzekeraar. 

Bij vergoeding van onze dienstverlening door een derde partij, ga ik er vanuit dat u op de hoogte bent van de geldende voorwaarden en budgetten. U blijft altijd zelf  verantwoordelijk voor de betaling.

De tarieven zijn inclusief BTW, uitgezonderd de medische rapportage. Fysiotherapeutische materialen worden in geen geval vergoed door uw zorgverzekeraar en dus altijd voor uw eigen kosten. 

Alleen bij uitzondering kan er in overleg worden besloten om de factuur anderszins te betalen of over te maken. Hierbij zal een betalingstermijn worden afgesproken.

Na het verstrijken van deze termijn treedt van rechtswege verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente en de wettelijke incassokosten worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van u.

Hygiëne 

Van u wordt verwacht dat u een normale hygiëne nastreeft. Wanneer de oefenzaal wordt gebruikt tijdens de behandeling adviseren wij u sportkleding te dragen. Sportschoenen (of schone binnenschoenen) zijn verplicht. Tevens is het gebruik van een handdoek verplicht, teneinde de apparatuur schoon te houden.

Privacy 

Uw privacy is belangrijk voor mij. Bovendien wil ik transparant zijn in wat ik doe. Daarom heb ik een privacybeleid opgesteld waarin ik op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie en de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) beschrijf hoe ik uw persoonsgegevens verzamel, gebruik, vrijgeef, overdraag, bewaar en verwijder. 

Wanneer ik u mag helpen, dan moet ik persoonsgegevens over u verzamelen om u een goede behandeling, training, of begeleiding te kunnen geven, om dit administratief te verwerken en om mijn praktijkvoering te laten voldoen aan ons praktijkreglement en de geldende wetgeving. 

Bij aanvang van mijn dienstverlening, vraag ik uw akkoord voor mijn praktijkreglement. Ik noteer dit akkoord in het elektronisch dossier. Ben je jonger dan 16 jaar? Dan verwerk ik je persoonsgegevens alleen na toestemming van jouw ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

U heeft recht inzage van uw persoonlijk patiëntendossier alsmede om een afschrift hiervan te krijgen. Ook kunt u aangeven wanneer er wijzigingen in moeten worden doorgevoerd en kunt u verzoeken dat uw dossier vernietigd wordt.  Dit kan alleen wanneer het bewaren van uw gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een derde partij en wanneer de wet mij dit toestaat. Zo moet ik bijvoorbeeld medische gegevens 15 jaar bewaren. Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ik ze verkregen heb, of de wet mij dit verplicht.

Bent u niet tevreden over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem allereerst contact met mij op. Dan bekijken we samen of we tot een passende oplossing kunnen komen. Mocht dit niet voldoende zijn dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De totale privacyverklaring is te vinden onder privacyverklaring op de website.

Contact

Mocht u vragen hebben en/of heeft u tips of opmerkingen over het gevoerde beleid, dan hoor ik dat graag. U kunt dat bespreken tijdens de behandeling of via de mail kenbaar maken. 

Klacht

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht fysiotherapeuten tot een intern laagdrempelige en effectieve klachtenafhandeling. Dit betekent dat fysiotherapeuten een interne klachtenregeling moeten hebben, dat zij patiënten gratis toegang moeten bieden tot een klachtenfunctionaris en aangesloten moeten zijn bij een geschillencommissie.

Heeft u een klacht? Vertel mij dit dan zo snel mogelijk. Ik ga graag persoonlijk met u in gesprek om een passende oplossing te bedenken. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kunt u contact opnemen met het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie. Via deze genootschap ben ik aan gesloten bij de klachten en geschillencommissie. U kunt gebruik maken van deze klachtenregeling. De behandeling van een klacht is kosteloos en de klachtencommissie gaan zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met u klacht om. Voor meer informatie over de klachtenprocedure kun je contact opnemen met de KNGF Klachtencommissie: Postbus 248, 3800 AE, Amersfoort, 033 467 29 00.

Praktijkreglement

Dit praktijk reglement is opgesteld in december 2020 en wordt elk kwartaal herzien. Het actuele reglement is gepubliceerd op de website en op het memobord in de wachtruimte. Als er ingrijpende wijzigingen zijn, dan plaats ik hiervan een nieuwsbericht op de nieuwspagina van de website. Wijzigingen op dit reglement zijn alleen geldig wanneer wij deze schriftelijk met u zijn overeengekomen. Op dit reglement is het Nederlands recht van toepassing. Wanneer een deel van dit reglement ongeldig of onwettig is, dan blijft de rest volledig van kracht. Toepassing van voorwaarden door u of namens u betrokken derden zijn niet van toepassing op ons reglement en onze praktijkvoering. 

Praktijk Bovenal

Rivierenhof 2
9725 HA Groningen

Tel: 06 48 31 04 73
E-mail: info@praktijkbovenal.nl

KvK nr: 69458812

Vraag stellen of afspraak maken?

Naam
E-mailadres
Telefoonnummer
Fysiotherapeut
     
Je bericht
Het laatste nieuws
Corona beleid per 1 april 2022

Na twee jaar met maatregelen geleefd te hebben gaan we in de lente van 2022 weer terug naar het ’oude normaal’. Mondkapjes zijn niet meer verplicht, de QR-code hoeft niet meer getoond te worden en de isolatieperiode na een coronabesmetting is verkort. Samengevat....

lees verder
Corona beleid mbt quarantaine en je bezoek aan de praktijk

Vanaf 25 januari is er een nieuw beleid ingesteld, vanuit de overheid, met betrekking tot de quarantaine regels. Wanneer je een booster prik hebt gehad of kort geleden corona hebt doorgemaakt, hoef je niet meer in quarantaine als er iemand uit jouw huishouden....

lees verder
Adres
Praktijk Bovenal
Rivierenhof 2
9725 HA Groningen
Tel: 06 48 31 04 73
E-mail: info@praktijkbovenal.nl
Locatie en Route